Schoolreisbeleid en vervoer

Onderwijs vindt niet alleen binnen de muren van de school plaats. Excursies, schoolkamp en schoolreizen zijn een welkome aanvulling op het leren in de klas. Voor veel leerlingen is het ook een mooie ervaring die indruk maakt en een kans geeft om samen met klasgenoten op reis te zijn. Om ongewenste situatie te voorkomen vinden wij het belangrijk - tijdens het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een schoolreis - om rekening te houden met de veiligheid, en om maatregelen te nemen die er voor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt.

Schoolreisbeleid en vervoer

Schoolreis- en excursiebeleid

Onderwijs vindt niet alleen binnen de muren van de school plaats. Excursies, schoolkamp en schoolreizen zijn een welkome aanvulling op het leren in de klas. Voor veel leerlingen is het ook een mooie ervaring die indruk maakt en een kans geeft om samen met klasgenoten op reis te zijn. Om ongewenste situatie te voorkomen vinden wij het belangrijk - tijdens het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een schoolreis - om rekening te houden met de veiligheid, en om maatregelen te nemen die er voor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt.

Doel schoolreis

Een gezamenlijk uitstapje, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijk. Samen plezier beleven, onderzoeken en ontdekken. De kinderen zullen op zo'n dag in groepjes bezig zijn, maar er zal altijd een aantal gezamenlijke momenten gepland worden (denk daarbij aan samen eten, vrij spelen, etc.) Tijdens meerdaagse schoolreizen vinden we het ook van belang dat kinderen leren zelfstandigheid te ontwikkelen en leren omgaan met de situatie van het buiten hun veilige omgeving te zijn.
 

Bestemming schoolreis

De schoolreiscommissie bestaat uit leerkrachten en het evenementteam. Zij doen gezamenlijk een schoolreisvoorstel aan de schoolleiding. 
De groepen 1-2 gaan gezamenlijk op een ééndaagse schoolreis. De groepen 3 t/m 6 gaan ook op een ééndaagse schoolreis. Meestal gaan de groepen 3 en 4 samen. De groepen 5 en 6 gaan ook meestal samen. Groep 7 gaat twee dagen (één nacht) op kamp. Groep 8 gaat drie dagen op kamp (twee nachten).
 

Begeleiding van de schoolreizen

Bij ééndaagse schoolreizen gaat de leerkracht mee, die werkzaam is op de dag van de reis. Wij zorgen voor voldoende begeleiding. Als richtlijn hanteren wij bij groep 1 t/m 3 één begeleider op vijf leerlingen. Voor de groepen 4 t/m 8 is dat één begeleider op zeven leerlingen. Als de groep met een bus gaat zijn er minimaal twee leerkrachten in één bus. 

Bij meerdaagse schoolreisjes waarbij een 24 uurs verantwoordelijkheid geldt, is het van belang dat er twee leerkrachten meegaan in verband met eventuele calamiteiten. Begeleidende ouders zijn namelijk nooit eindverantwoordelijk en kunnen dus niet alleen met de groep achterblijven.
 

Schoolreisdata

De schoolreizen voor alle groepen worden, zodra het aantal groepen vastgesteld is, zo spoedig mogelijk gereserveerd in verband met vermelding in de jaarkalender. Hierbij hoeft nog geen locatie vermeld te worden. Ouders weten dan wel alvast wanneer de schoolreis zal plaatsvinden. 
 

Communicatie

Ouders weten door middel van de jaarkalender en een brief wanneer de schoolreizen gepland zijn. Indien er ouders gevraagd moeten worden om mee te gaan als begeleiding wordt dit zo spoedig mogelijk gevraagd, zodat ouders nog tijd hebben vrij te nemen en opvang te regelen voor eventuele andere kinderen. Minimaal een week van te voren wordt het programma gedeeld met de ouders alsmede het adres van het verblijf. De leerlingen mogen geen mobiele telefoons meenemen, in het geval van een calamiteit kan de leerling de telefoon van de leerkracht gebruiken. Ouders kunnen bij een calamiteit de school bellen, zij neemt contact op met de verantwoordelijke leerkracht. Ouders die als begeleiding mee gaan mogen wel een mobiele telefoon mee nemen, maar dienen in geval van een calamiteit niet zonder overleg met de leerkracht acties te ondernemen. Leerlingen die bv apparatuur meenemen om een spelletje te spelen of muziek te beluisteren, doen dit op eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing en defecten. 
 

Rook- en alcoholbeleid

Rookbeleid:

Roken tijdens schoolreisjes is niet toegestaan.

Alcoholbeleid:
Alcoholgebruik is niet toegestaan.
 

Ouderparticipatie

Als school vinden wij ouderparticipatie erg belangrijk en wij willen ouders dan ook betrekken bij de schoolreizen. Ouders kunnen aangeven het leuk te vinden om mee te gaan, ook kunnen leerkrachten ouders benaderen. Ouders die participeren in de MR of OR worden in ieder geval benaderd of zij mee willen en kunnen op schoolreis. Door omstandigheden, denk aan de gezondheid van een kind, of in het geval van mogelijk afwijkend gedrag van een leerling, moet de leerkracht de vrije hand hebben een bepaalde ouder mee te vragen. Bij meer aanmeldingen dan benodigde ouders zal er geloot worden. Ouders die lid van de MR of OR zijn gaan voor op de loting. De verwachtingen die wij van de ouders hebben is, dat zij volledig participeren in het programma van de schoolreis en ondersteunende activiteiten uitvoeren t.b.v. de leerkrachten en de kinderen. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de leerkrachten.
De ouders zullen dan ook voordat zij ergens actie op ondernemen, altijd eerst met de leerkracht moeten overleggen. De begeleidende ouders zullen van te voren schriftelijk geïnstrueerd worden over hun rol, het schoolreisbeleid en de veiligheidsafspraken. Tevens wordt er gevraagd wie er BHV-ers /EHBO-ers zijn. Eén van de begeleiders dient in het bezit te zijn van een BHV diploma. De verantwoordelijkheid ligt bij de schoolreis coördinator. Deze coördinator heeft een beslissende stem.
 

Financiën

De schoolreizen worden begroot op basis van de werkelijke kosten en een kleine buffer voor onvoorziene omstandigheden. Dit bedrag wordt omgerekend per leerlingen en deze prijs wordt door berekend naar de ouders. Voor de meerdaagse schoolreis in groep 7 en 8 wordt dit op dezelfde wijze berekend.
 

Niet deelname aan schoolreis

Het streven is, dat alle leerlingen vanaf 4 jaar deelnemen aan de schoolreizen. Mocht een leerling door bepaalde omstandigheden (m.u.v. ziekte) niet aan een schoolreis kunnen deelnemen, dan wordt op de dag van de schoolreis aan deze leerling - gewoon - les gegeven tijdens de gebruikelijke lestijd. De school zorgt voor een plek binnen de school. Als niet deelnemende kinderen zich die dag niet op school melden, wordt dat gemeld aan de leerplichtambtenaar. De schoolreis is een activiteit die deel uitmaakt van het schoolprogramma en wordt uitgevoerd met inachtneming van het document schoolreisbeleid.
 

Verzekeringen

De Tweemaster is tegen aansprakelijkheid verzekerd. De schoolverzekering dekt de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders en vrijwilligers voor schade aan derden door onder hun toezicht staande kinderen tijdens, vlak voor en vlak na schooltijd en tijdens school gebonden activiteiten als excursies en schoolreizen. Risicovolle activiteiten (zoals survival) zijn niet meeverzekerd. Deze activiteiten bieden wij niet aan.
 

Omgaan met calamiteiten tijdens de schoolreis

Bij calamiteiten tijdens een schoolreisje wordt direct de verantwoordelijke leerkracht op de hoogte gebracht. Deze handelt altijd in het belang van alle leerlingen en zal taken verdelen onder de aanwezige volwassenen. Leerkracht is tijdens het schoolreisje in het bezit van de schaduwadressen van de leerlingen. Een calamiteit dient direct bij de directie van de school gemeld te worden. Er gaat altijd een auto mee naar de bestemming van het schoolreisje zodat er indien nodig gebruik van gemaakt kan worden. 
 

Veiligheid

De kinderen worden met het oog op de veiligheid vervoerd per touringcar van een erkend bedrijf die voldoen aan alle eisen van Busvervoer Nederland plus een inhoudelijk veiligheidsdocument. Bij voorkeur zijn ze ook ISO 9001 gecertificeerd.
 

Beleid Excursies

De afspraken hierboven uit beleid "schoolreis" zijn ook van toepassing op excursies. Alleen het vervoer naar excursies kan afwijken van beleid schoolreis. Het vervoer naar excursies kan per fiets of per auto zijn.

Begeleiding tijdens excursies

 

Doel van excursies

De leerlingen hebben een aantal keer per jaar een excursie. Zij gaan met de klas of in groepjes op pad om de te leren lesstof op een andere manier te beleven en tot zich te nemen.
 

Financiën

In principe vallen de excursies onder het onderwijsaanbod en zullen daarom in de meeste gevallen gratis zijn. Een deel wordt uit de ouderbijdrage betaald en is daarin begroot. Mocht er een excursie zijn waarvan de school denkt dat het een waardevolle aanvulling is op het onderwijsprogramma voor de leerlingen en het niet gefinancierd kan worden vanuit eerder genoemde middelen dan kan er een kleine vrijwillige bijdrage aan ouders gevraagd worden. Alle leerlingen mogen mee met de excursie (ook als er geen vrijwillige bijdrage is betaald).
 

Vervoer per auto

(Bron:  ANWB Rechtshulp, april 2016.)
De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter zowel voorin als achterin de auto een passend en goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger moeten gebruiken. (Passend houdt hier in: geschikt voor lengte en gewicht van het kind.) Op deze regel zijn 2 uitzonderingen, waarvan voor ons als school de volgende van belang is: Kinderen vanaf 3 jaar mogen de autogordel gebruiken bij vervoer door een andere persoon dan de (pleeg-)ouder in incidentele gevallen, waarin redelijkerwijze niet kan worden verwacht dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals vervoer van een sportteam naar een sportwedstrijd of een klas schoolkinderen naar een excursie. Een korte afstand is volgens het ministerie een afstand van maximaal 50 kilometer. Kinderen vanaf 1.35 meter en volwassenen moeten gebruik maken van de aanwezige veiligheidsgordels.
Op school hanteren we het volgende beleid:
 1. Op de achterbank zitten zoveel kinderen als er gordels zijn.
 2. Op de plaats naast de chauffeur zitten alleen kinderen als er niet genoeg auto's zijn om ze allemaal op de achterbank te plaatsen. Deze uitzondering maken we alleen voor kinderen groter dan 1,50 meter.
 3. We gaan er van uit dat chauffeurs die rijden een inzittendenverzekering hebben voor het aantal personen dat met hen meerijdt.
 4. Chauffeurs krijgen voor de excursie een informatiebrief.

Vervoer per fiets

Er gelden in Nederland geen speciale verkeersregels voor fietsers in groepsverband rijden. Dit betekent dat fietsers in een groep zich aan dezelfde verkeersregels en -tekens moeten houden als de individuele fietser. Een rood of oranje licht betekent dus stoppen, ook al is de halve groep wel overgestoken (die had namelijk groen). Ook de begeleider heeft geen bijzondere wettelijke status en is dus niet bevoegd om bijvoorbeeld het verkeer tegen te houden bij een overstekende groep fietsers.

Als wij met een groep leerlingen fietsen draagt elke fietser een fluorescerend hesje. Dit geldt ook voor de begeleiders. 

Begeleiding

Begeleiders worden gevraagd een mobiele telefoon mee te nemen. De leerkracht heeft een telefoonlijst bij zich. De begeleiders hebben geen bijzondere wettelijke status en zijn dus niet bevoegd om bijvoorbeeld het verkeer tegen te houden bij een overstekende groep fietsers. Wanneer ze dit wel doen en als gevolg daarvan ontstaat een ongeluk, dan is de begeleider aansprakelijk.

Wij maken groepjes van 6 tot 8 leerlingen. 

groep 6 28 leerlingen :
Bij groep 6 maken wij 4 groepjes van 6 leerlingen en 1 groep met 4 leerlingen. Bij voorkeur twee begeleiders per groepje. Voor deze groep zijn bij een fietstocht minimaal 5 begeleiders nodig en bij voorkeur 10 begeleiders. 

groep 7 28 leerlingen :
Bij groep 7 maken wij 3 groepjes van 8 leerlingen en 1 groep met 4 leerlingen. Bij voorkeur twee begeleiders per groepje. Voor deze groep zijn bij een fietstocht minimaal 4 begeleiders nodig en bij voorkeur 8 begeleiders. 

groep 8 35 leerlingen :
Bij groep 8 maken wij 3 groepjes van 8 leerlingen en 1 groep met 6 leerlingen en 1 groep van 5 leerlingen. Bij voorkeur twee begeleiders per groepje. Voor deze groep zijn bij een fietstocht minimaal 5 begeleiders nodig en bij voorkeur 10 begeleiders. 

Als bovenstaande aantal begeleiders niet te realiseren is geldt het volgende:
Per klas streven wij naar 4 begeleiders. Eén begeleider vooraan, na ongeveer 8 leerlingen een begeleider, na de volgende 8 leerlingen weer een begeleider en achteraan een begeleider. Op deze manier is er altijd een begeleider bij een groepje als de rij breekt. Bij drie begeleiders laten wij de voorste begeleider weg, de begeleider die achter de eerste 8 leerlingen fietst kan de instructies naar voren roepen.

Afspraken fietsen met een groep

Vooraf maken we met de klas de volgende afspraken over gedragsregels op de fiets:

 1. We fietsen met twee leerlingen naast elkaar;
 2. De fietser houdt twee handen aan het stuur;
 3. Fiets niet te dicht naast of achter elkaar;
 4. Je hebt een vaste plek in de groep: je gaat dus niet inhalen;
 5. Als iemand belt of toetert om in te halen, ga dan achter elkaar fietsen;
 6. Fiets ook achter elkaar op drukke en/of smalle wegen en fietspaden;
 7. De laatste waarschuwt als er een auto achteropkomt die wil inhalen;
 8. De voorste geeft aan als er een tegenligger aankomt, een paaltje of ander obstakel op de weg staat of er gestopt gaat worden;
 9. Leerlingen geven de signalen van punt 7 en 8 door naar voren of achteren;
 10. Let goed op het stopteken van de voorste;
 11. Moet je remmen, waarschuw dan even door je hand op te steken;
 12. Let goed op elkaar en blijf altijd zelf goed uitkijken. Fiets nooit blind achter de groep aan;
 13. Springt het verkeerslicht op oranje of rood of moet jij voorrang verlenen terwijl een deel van de groep al is overgestoken? Dan stop je gewoon. Het deel van de groep die al overgestoken is wacht op een veilige plek tot de groep weer compleet is;
 14. Zorg ervoor dat je kruisingen en wegen niet blokkeert bij het wachten;
 15. Zorg dat je bagage goed vastzit;
 16. Stoeien op de fiets is niet stoer, maar stom;
 17. Gedraag je respectvol naar andere verkeersdeelnemers;

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.